Curierul de Iasi

Noutati legislative in materie de stare civila

Vă informăm că, începând cu data de 2.03.2011, devin aplicabile prevederile Metodologiei nr. 64 din 26.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 151 din 2.03.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.


1. În conformitate cu prevederile art. 24, lit. (a) „dacă numele de familie ori prenumele este compus din două sau mai multe cuvinte, acestea se scriu fără a se despărţi prin cratimă”.

2. În conformitate cu prevederile art. 49 căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea primarului; documentele justificative se păstrează la dosarul de căsătorie.

După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.

3. În conformitate cu art. 147 certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, în baza actului de identitate valabil, sau prin imputernicit cu procură specială.

În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială care să conţină Apostila Convenţiei de la Haga(în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau consulară(Ambasade sau Consulate ale României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”.

Imputernicirea avocaţială poate fi folosită doar în cazul depunerii cererii cu privire la schimbarea numelui pe cale administratrivă

4. În conformitate cu art. 158 pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială;

Ø    Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

Ø    Dacă un copil este născut viu şi a decedat până la data înregistrării naşterii, la cererea părinţilor, se eliberează certificatul de naştere, cu menţiunea “DECEDAT”, sau numai certificatul de deces.

5. În conformitate cu  art. 159 certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Ø    Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.

6. În conformitate cu art. 160 certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Ø    Este interzisă înscrierea cauzei decesului în certificatul de deces, prin menţiune.

7. În conformitate cu art 148 lit. (j) rubricile referitoare la locul naşterii, locul încheierii şi înregistrării căsătoriei şi la locul decesului din certificatele de stare civilă se completează cu denumirea actuală, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; astfel se procedează şi pentru completarea rubricilor referitoare la judeţ; în cazul municipiului Bucureşti, la rubrica “Municipiul” se înscrie “Bucureşti”, iar cuvântul “judeţ” se barează şi se înscrie “sectorul”; completarea tuturor rubricilor din actele şi certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română; la rubrica privind emitentul se înscrie denumirea actuală.

8. În  conformitate cu art. 164,  dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă de la locul cătătoriei sau locul ultimei locuinţe comune a soţilor constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top