Stiri

BUSINESS DAYS: Principalul factor de stres al managerilor ieE?eni este pierderea angajaE?ilor valoroE?i


Business Days a A?ntrebat 270 de antreprenori E?i manageri romA?ni din regiunea de nord-est a E?A?rii A?n ce investesc cel mai mare volum de energie, din punct de vedere profesional, iar cei mai mulE?i antreprenori implicaE?i activ A?n business au indicat dezvoltarea afacerii. Directorii executivi, A?n schimb, alocA? cea mai multA? energie pe respectarea legilor E?i pe etica A?n afaceri, iar managerii de marketing se concentreazA? cel mai mult pe optimizarea muncii A?n departament. AZn acelaE?i registru, principala provocare a managerilor de resurse umane e identificarea metodelor prin care sA? poatA? gestiona eficient relaE?ia dintre angajaE?i E?i angajatori.

Studiul pe care l-am efectuat mA?soarA? volumul de energie E?i timp investit A?n diferite activitA?E?i, practic aratA? nevoile E?i prioritA?E?ile oamenilor de afaceri din nord-estul RomA?niei. AZn contextul A?n care platforma Business Days gA?zduieE?te A?n fiecare an cei mai importanE?i specialiE?ti din mediul de business local A?n conferinE?e E?i workshop-uri, era vital pentru noi sA? aflA?m direct de la ei cum A?i putem ajuta E?i mai eficient sA?-E?i atingA? scopurile. Prin urmare, e pentru prima oarA? cA?nd o platformA? de evenimente specializate realizeazA? un studiu aprofundat pentru a afla nevoile publicului E?i pentru a-E?i adapta structura conferinE?elor, natura temelor dezbA?tute E?i alegerea speaker-ilor A?n consecinE?A?.declarA? Laszlo Pacso, coordonatorul platformei Business Days.

Potrivit analizei Business Days, managerii sunt cei mai responsabili. Rezultatele studiului aratA? cA? directorii generali din companii sunt foarte eficienE?i A?n planificarea strategicA? a timpului E?i a energiei alocate sarcinilor profesionale. Peste 54% din timpul lor e alocat activitA?E?ilor importante E?i doar 2% celor nerelevante pentru profesie, dar mari consumatoare de timp si energie. AZn schimb, antreprenorii declarA? cA? 11% din timpul E?i energia lor se a??pierda?? cu lucruri neimportante, iar managerii de marketing E?i resurse umane sunt E?i mai ineficienE?i: aproape 20% din timpul lor e neproductiv.

Dezvoltarea parteneriatelor strategice e ultima pe lista de preocupA?ri a antreprenorilor

Studiul Business Days, care a sondat modul A?n care antreprenorii din regiunea Moldovei A?E?i distribuie energia, aratA? cA? majoritatea oamenilor de afaceri locali nu sunt preocupaE?i de consolidA?ri E?i sinergii, deE?i alocA? cel mai mult timp dezvoltA?rii afacerii. Pe locul doi A?n topul preocupA?rilor acestora se aflA? activitA?E?i legate de comunicarea E?i implementarea misiunii, viziunii E?i a obiectivelor strategice ale organizaE?iei. Pentru marketing (mix de produse E?i servicii, poziE?ionare E?i politici comerciale) A?nsA?, investesc mai puE?inA? energie decA?t A?n dezvoltarea personalA?. Undeva la baza listei se aflA? managementul fluxului de numerar, A?nE?elegerea sistemului de fiscalitate E?i a legislaE?iei care reglementeazA? domeniul de activitate al companiei E?i A?controlul bugetului de venituri E?i cheltuieli. Cea mai puE?in importantA? activitate A?n percepE?ia antreprenorilor e identificarea unui partener de business. CA?t despre dezvoltarea profesionalA? proprie, investesc cel mai mult A?n dezvoltarea abilitA?E?ilor de a lua decizii.

Antreprenori:

 • dezvoltarea afacerii
 • dezvoltarea, comunicarea E?i implementarea viziunii, misiunii E?i obiectivelor strategice ale organizaE?iei
 • dezvoltarea A?ncrederii A?n sine
 • stabilirea/validarea mixului de produse E?i servicii, strategiei de poziE?ionare a acestora A?n piaE?A?, a politicilor E?i regulilor comerciale
 • managementul fluxului de numerar A?n aE?a fel A?ncA?t sA? fie asiguratA? funcE?ionarea organizaE?iei E?i implementarea planului de afaceri
 • A?nE?elegerea sistemului de taxare E?i fiscalitate
 • A?nE?elegerea legislaE?iei care reglementeazA? domeniul de activitate al companiei
 • controlul bugetului de venituri E?i cheltuieli
 • dezvoltarea de parteneriate strategice

Spre deosebire de antreprenori, atenE?ia directorilor generali e A?ndreptatA?, A?n primul rA?nd, spre legislaE?ie

DacA? A?n rA?ndul antreprenorilor conformitatea cu legea nu e declaratA? ca fiind o prioritate, asigurarea respectA?rii legii care guverneazA? activitatea companiei E?i etica A?n afaceri sunt activitA?E?ile care preocupA? cel mai mult directorii generali ai societA?E?ilor din sud-estul E?A?rii. Tot A?n contrast cu oamenii de afaceri, o mare parte din timpul managerilor e alocat dezvoltA?rii parteneriatelor strategice E?i, astfel, a consolidA?rii business-ului. Asta fiindcA? creE?terea acceleratA? a afacerii poate prezenta un risc dacA? nu e gestionatA? corect, drept care managerii declarA? cA? dezvoltarea E?i implementarea strategiei comerciale A?n conformitate cu obiectivele organizaE?iei e vitalA?. Managerii sunt A?n schimb preocupaE?i de dezvoltare profesionalA? E?i investesc mult A?n dezvoltarea atenE?iei pentru detalii, a abilitA?E?ilor de comunicare E?i modalitA?E?i de sondare a percepE?iei consumatorilor E?i clienE?ilor.

CEO/GM:

 • asigurarea respectA?rii legalitA?E?ii activitA?E?ilor companiei E?i etica A?n afaceri
 • dezvoltarea de parteneriate strategice
 • dezvoltarea E?i implementarea strategiei comerciale A?n conformitate cu obiectivele organizatorice, avA?nd A?n vedere creE?terea acceleratA?

Marketerii pun mare accent pe automatizarea muncii A?n departament

Managerii din departamentele de marketing ale companiilor din sud-estul E?A?rii consumA? cel mai mare volum de energie pe procesele de automatizare din departamente E?i, prin urmare, cea mai puE?inA? atenE?ie pe recrutarea noilor talente. Sunt, de asemenea, preocupaE?i de coordonarea E?i managementul echipei E?i de activitA?E?i specifice ale funcE?iei: studii de piaE?A?, identificarea furnizorilor potriviE?i pentru realizarea E?i implementarea planului de marketing, generarea de conE?inut specific obiectivelor de campanie, dar E?i mA?surarea rezultatelor. Tot ei se ocupA? de managementul brand-urilor E?i de planificarea E?i organizarea activitA?E?ii de comunicare, deE?i declarA? cA? acestea nu sunt prioritA?E?i. Marketerii se confruntA? A?nsA? cu provocA?ri atunci cA?nd vine vorba despre abilitatea de a organiza, planifica E?i prioritiza munca, prin urmare, sub aspectul dezvoltA?rii personale, declarA? cA? investesc cel mai mult A?n dezvoltarea acestor capacitA?E?i.

Managerii din departamentul de marketing:

 • automatizarea proceselor E?i activitA?E?ilor din cadrul departamentului
 • coordonarea E?i managementul echipei
 • coordonarea studiilor de piaE?A? E?i interpretarea rezultatelor
 • gA?sirea colaboratorilor potriviE?i pentru realizarea planului de marketing
 • generarea de conE?inut targetat
 • generarea de ROI pentru activitA?E?ile de marketing
 • managementul brandului/brandurilor
 • planificarea E?i organizarea activitA?E?ii de comunicare E?i PR
 • recrutarea talentelor A?n echipA?

Managerii de resurse umane nu se grA?besc cu digitalizarea

Planificarea E?i implementarea proiectelor de digitalizare sunt ultimele pe agenda specialiE?tilor HR. AZn schimb, sunt preocupaE?i cu precA?dere de identificarea formulelor de gestionare eficientA? a relaE?iei dintre angajat E?i angajator, iar pentru acest obiectiv investesc cea mai multA? energie A?n dezvoltarea personalA? a angajaE?ilor. DeclarA? cA? sunt interesaE?i E?i de parteneriate strategice, colaborarea cu alte departamente E?i, A?n general, menE?inerea unui mediu de lucru pozitiv. Managementul performanE?ei e A?nsA? prioritar A?n ce priveE?te dezvoltarea personala a coordonatorilor de resurse umane, A?nsA? investesc cu precA?dere E?i A?n tehnici de identificare a nevoilor clienE?ilor.

Managerii din departamentul de HR

 • gestionarea eficientA? a relaE?iei dintre salariaE?i E?i angajator
 • identificarea nevoilor de dezvoltare profesionalA? a angajaE?ilor din organizaE?ie
 • dezvoltarea de parteneriate strategice
 • colaborarea cu alte departamente
 • menE?inerea unui climat organizaE?ional pozitiv
 • monitorizarea respectA?rii legii E?i a regulilor interne ale organizaE?iei
 • planificarea E?i implementarea proiectului de digitalizare a managementului resurselor umane

CA?t despre dezvoltarea profesionalA? a angajaE?ilor, cel mai mare accent, conform studiului, se pune pe abilitatea de a lua decizii E?i de a rezolva rapid E?i eficient provocA?rile cu care se confruntA?. Apoi, se pune mare accent pe capacitatea de comunicare, A?n special de ascultare activA? E?i sunt importante E?i abilitA?E?ile de planificare E?i prioritizare. La baza listei aspectelor A?n care se investesc timp E?i energie stA? respectul faE?A? de actul muncii.

 • abilitatea de a lua decizii E?i de a rezolva probleme (7,10%)
 • comunicare (ascultare activA?/vorbire/scriere) (6,56%)
 • creativitatea (6,01%)
 • abilitatea de a planifica/a organiza E?i a prioritiza munca (4,37%)
 • flexibilitate E?i adaptabilitate (4,92%)
 • leadership E?i abilitatea de a conduce echipa (3,28%)
 • abilitatea de a accepta critica E?i de a A?nvA?E?a din el (3,28%)
 • engagementul oamenilor din echipA? (3,28%)
 • sales E?i marketing (2,73%)
 • tehnici de motivare (2,73%)
 • tehnici moderne E?i de succes A?n atragerea talentelor A?n organizaE?ie (2,73%)
 • atenE?ia pentru detalii (3,83%)
 • A?ncrederea A?n sine (2,73%)
 • respect puternic faE?A? de actul muncii (3,28%)

Aceste categorii de specialiE?ti au A?nsA? provocA?ri comune, pe care le listeazA? drept cele mai stresante situaE?ii cu care se confruntA? la locul de muncA?. Pierderea unui angajat foarte valoros pentru companie, spun ei, provoacA? cea mai mare anxietate A?n rA?ndul celor care sunt influenE?aE?i de aceastA? situaE?ie A?n munca de zi cu zi. Apoi, oboseala cronicA? E?i epuizarea sunt marcate ca factori de stres A?n organizaE?ie, al egalitatea cu gA?sirea unui echilibru A?ntre viaE?a profesionalA? E?i cea personalA?, A?provocare ce poate afecta serios performanE?a la locul de muncA?.

OraE?ul IaE?i este prima destinaE?ie a evenimentelor Business Days din acest an. Rezultatele studiului “Nevoi a?? probleme – provocA?ri ale antreprenorilor E?i managerilor din zona Nord-Est”, realizat de platforma Business Days pe un eE?antion de 270 de oameni de business din regiune, au influenE?at direct structura conferinE?elor, alegerea speakerilor E?i conE?inutul temelor dezbA?tute A?n evenimentul Business Focus IaE?i.

Acesta gA?zduieE?te, A?n 28 martie, la Hotel InternaE?ional, 350 de antreprenori, directori executivi, directorii de departamente, 50 de speakeri profesionisti E?i experE?i cu recunoaE?tere internaE?ionalA? din mediul de business A?n douA? conferinE?e, trei masterclass-uri E?i 14 workshop-uri tematice. ParticipanE?ii vor avea acces A?n cadrul acestor evenimente la metodologii revoluE?ionare, soft-uri de auditare a departamentelor din companie sau a A?ntregii afaceri, strategii E?i instrumente avansate de marketing, dezvoltarea produselor E?i a ofertelor E?i vor pleca cu o serie de instrumente E?i informaE?ii care sA? le faciliteze dezvoltarea E?i consolidarea afacerii.

AZnscrierile se fac pe https://www.businessdays.ro/Evenimente/Business-Focus-Iasi/Tipuri-de-acces pA?nA? A?n 27 martie, la ora 13.

Urmărește canalul de știri Iași4u.ro pe WhatsApp

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top